Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК“, Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар за соларна енергија - термални и фотоволтаични системи, кој ќе се организира во рамките на проектот EUREM Plus во Скопје на 5 и 12 декември 2015 година.
Теми кои ќе се обработат на семинарот

1. Соларни термални системи

 • Енергија од сончевото зрачење
 • Соларни термални колектори
 • Соларни термални системи за создавање на топла вода
 • Соларно термални варијанти
 • Енергија од сончевото зрачење
 • Глобална радијација
 • Tрансформација на сончевото зрачење
 • Соларни термални колектори
 • Пластични апсорбирачи за загревање на вода во базен
 • Вакуумски колектори
 • Рамни колектори (загуби) на рамниот колектор, линеарни карактеристики на рамните колектори)
 • Соларни термални системи за создавање на топла вода
 • Функција на соларно термалниот систем
 • Димензионирање на соларните термални системи за создавање на топла вода (побарувачки за топла вода, капацитет на складирање, разменувач на топлина, површина на колектор, цевковод за мрежата на колекторот).
 • Димензионирање на соларни термални системи за топла вода за згради (побарувачки за топла вода, соларна фракција и специфична предност на колекторот, инструкции за димензионирање)
 • Соларно термални варијанти
 • Рамни колектори, вакуумски колектори, воздушен колектор - примена и ограничување
 • Соларни воздушни системи
 • Компоненти на соларен воздушен систем
 • Интегрирање во климатизацијата
 • Примери за примена
 • Независни системи на воздушни колектори
 • Воздушни колектори за загревање на хали
 • Индустриски примени
 • Соларни фасади на згради
 • Можности за соларно ладење

2. Создавање енергија во фотоволтажни системи

 • Соларна ќелија – Енергија од сонцето
 • Понатамошни компоненти на PV системот
 • Фотоволтажен пазар
 • Дизајнирање и димензионирање на PV системи
 • Соларна ќелија - Енергија од сонцето
 • Од ќелија до модул
 • Од модул до фотонапонски систем
 • Понатамошни компоненти на PV системот
 • Инвертор
 • Регулатор за соларно полнење
 • Батерии за PV системи кои не се поврзани со електрична мрежа
 • Фотоволтажен пазар
 • Светски пазар за фотоволтажни системи
 • Домашен фотоволтажен пазар
 • Дизајнирање и димензионирање на PV системи
 • Инвестициски трошоци и добивка
 • Фотоволтаици  во архитектурата
 • Проектирање и димензионирање на PV системи (Мрежно-поврзани големи системи)

Време и место на одржување

Настанот ќе се одржи на 5 и 12 декември 2015 година (сабота) од 10.00 до 14.30 часот, во Скопје. 

Отворен настан

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail.

 

Пријавување

Учесниците кои сакаат да учествуваат со промоција на услуги и производи во контекст на темата треба навремено да се пријават - дополнителни консултациии со Слободан Софески тел. 070 271 901

 • No labels