Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Петти меѓународен енергетски форум во Нови Сад

Биомаса: Најголемиот извор
на обновлива енергија во Европа и Србија

23.08.2014

 

 Централно европскиот форум за развој, CEDEF, под институционално покровителство на Министерството за земјоделство и животна средина на РС, Министерството за рударство и енергетика на Република Србија, Покраинскиот Секретаријатот за енергетика и минерални суровини АПВ, Електродистрибуција на Србија, во соработка со Кластерот за еколошка енергија и еколошки култура ECOPANONIA во партнерство се Унгарското електростопанство MVM OVIT, го организира:

Петти меѓународен енергетски форум

Биомаса: Најголемиот извор на обновлива енергија во Европа и Србија

- ПАРТНЕР Држава: Унгарија -

 18 - 19 септември 2014 година, во Нови Сад

 Иако Србија има голем потенцијал во биомаса, 61% од вкупниот обновливите извори на енергија, не ги користи доволно. Вкупниот енергетски потенцијал на биомасата во Србија изнесува 3,4 Mtoe, од кои 1,67 Mtoe од земјоделска биомаса и 1,53 Mtoe од шумарството и од дрвната индустрија, како и потенцијалот на биоразградлив комунален отпад се проценува на 205.000 тен.

Целите на форумот:

• Нагласување на значењето на биомасата како обновлива енергија и придобивките од овој извор на енергија се одразуваат и во животната средина, зголемување на енергетската ефикасност, намалување на трошоците на  целото општество

• Укажување на огромниот потенцијал што го има Србија во  биомаса, како и на проблемите поради кои овој сектор е недоволно развиените

• Наоѓање препораки и практични решенија кои ќе помогнат да се интензивира користењето на биомасата, како и нејзино ефективно користење

• Претставување на напредни технологии во производството и користењето на биомаса во земјата, регионот и ЕУ, како и начини за подобрување на овие технологии во Србија, грантови, кредити, и различни начини на финансирање, кои би влијаеле на зголемување на интересот и инвестирање во користењето на биомасата

• Презентација на добрите практики во регионот, со посебен акцент на постигнувањата направени во Унгарија.

  Не пропуштајте ја оваа единствена можност на овој форум да:

 1. Дознаете повеќе важна информација и да согледате  можности за управување со биомасата во Србија

2. Да се сретнете со тековните проекти и технологии во областа на биомасата во Србија

3. Воспоставување директни контакти и да учествуваат во B2B средби со сите клучни играчи во оваа област во Србија и во регионот

 

  • No labels