Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Видови на биомаса, содржина и достапност во Македонија, инвестиции во биогас системи и компоненти, модулирани биодигестори, складирање на биогасот и/или производство на електрична и топлинска енергија се дел од темите презентирани од релевантни експерти.


Image Modified


Tip
пријава

Теми кои ќе се обработат на семинарот

...