Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

За учество се покануваат сите заинтересирани потенцијални учесници во проектите поддржани од постоечки финансиски продукти и REEP Plus програмата (банки, добавувачи и монтажери) и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријпријаватаавата, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail info@sbch.org.mk

...