Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Пријавување
до 10 јуни 2016 година

Согласно проценките на EBRD за инвестицискиот потенцијал за енергетска ефикасност во резиденцијалниот сектор во земјите на Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора, планиран е грант-буџет од 11 милиони евра за техничка поддршка на засегнатите страни и подобрување на легислативата поделен во три компоненти:

...

Tip
iconfalse
Настанот ќе се одржи на 18 24 јуни 2016 година во Скопје. 

...

Panel
iconfalse

 

Настанот ќе се одржи на 18 24 јуни 2016 година во Скопје. 

 

...