Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image ModifiedМеѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, на германски јазик за употреба во Сојузна Република Германија и на англиски јазик за интернационална употреба.

 

 

Image Removed