Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Регистрирајте се на EUREM MK Sign Up за да имате пристап до EUREM Newsletter - информации за активности на EUREM конзорциумот во Европа и светот.

Info
iconfalse
titleEUREM Newsletter

download >>>

Note
titleРегистрација на порталот EUREM MK

Регистрирајте се на EUREM MK Sign Up за да имате пристап до EUREM Newsletter - информации за активности на EUREM конзорциумот во Европа и светот.

По регистрацијата, ќе добиете потврда на Вашиот e-mail за успешноста на регистрација. Ве молиме, дозволете им на нашите администратори, неколку часа од пријавувањето, да Ви одобрат пристап до дополнителните содржини на EUREM MK порталот.