Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleРегистрација на порталот EUREM MK

Членовите на Здружението за енергетска ефикасност EUREM MK треба да се регистрираат за да добијат пристап до останатите информации поврзани со Здружението: Правилник за работа, Програма за рбаота, записници од седници, планирани настани итн.

По регистрацијата, ќе добиете потврда на Вашиот e-mail за успешноста на регистрацијарегистрацијата. Ве молиме, дозволете им на нашите администратори, неколку часа од пријавувањето, да Ви одобрат пристап до дополнителните содржини на EUREM MK порталот.