Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


ЗАДАЧИ за учесниците во обуките

За да добијат сертификат за Европски Energy Manager и да станат член на EUREM заедницата, учесниците на EUREM програмата треба да ги исполнат следниве задачи:

 • присуство на EUREM предавањата (задолжително присуство)

 • успешно завршување на писмениот тест (траење од 2 часа)

 • изработка на енергетски концепт за енергетска оптимизација во компанијата (проектна работа)

 • презентирање на енергетскиот концепт пред жирито

 • употреба на електронскиот форум (eForum)

КВАЛИФИКАЦИИ за учесниците во обуките

 • основно познавање на енергетската технологија
 • работно место со функција на ниво на управување (второ или трето хиерархиско ниво) или директен пристап до донесувачите на одлуки (пристап до менаџментот, можност за поднесување проектни предлози)
 • добро познавање на производството и енергетски релевантните процеси
 • искуство во оперативниот енергетски концепт
 • AOP познавање (Windows, Word, Excel)
 • интензивно професионално искуство

ВЕШТИНИ кои треба да ги стекнат
учесниците во обуките

За да ги постигнат целите на обуката (намалување на енергетските трошоци),
учесниците до крајот на обуката треба да се стекнат со следниве вештини:

 • способност за анализирање на енергетската ситуација
 • способност за развивање технички проекти за заштеда

 • способност за „продавање“ на проектот до врвниот менаџмент
  (можност за враќање на инвестицијата)

 • проектно иницирање и координација

 • оценување и обезбедување на зададените заштеди

 • одржување континуиран процес за подобрување

Tip
iconfalse
titleМеѓународен сертификат за European Energy Manager

Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, на германски јазик за употреба во Сојузна Република Германија и на англиски јазик за интернационална употреба.

Image RemovedImage Added