Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Електронскиot форум (eForum) обезбедува стручна поддршка на обуката за европски енергетски менаџери (EUREM), промовира размена na информации и вмрежување меѓу тековните и сертифицираните учесници на обуката.

eForum-ot е поделен на надворешeн и внатрешeн простор. 

a. надворешен простор

Надворешниот простор на eForum-ot е достапен за пошироката јавност и содржи општи информации за обука на енергетски менаџер (EUREM). 

b. внатрешeн простор

Внатрешниот простор на eForum-ot е резервиран само за редовните и сертифицираните учесници на EUREM обуките во земјите-партнери во целиот свет, како и за тренерите и националните работни групи.

  • No labels