Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Регистрирајте се на EUREM MK Sign Up за да имате пристап до EUREM Newsletter - информации за активности на EUREM конзорциумот во Европа и светот.

EUREM Newsletter

Регистрација на порталот EUREM MK

Регистрирајте се на EUREM MK Sign Up за да имате пристап до EUREM Newsletter - информации за активности на EUREM конзорциумот во Европа и светот.

По регистрацијата, ќе добиете потврда на Вашиот e-mail за успешноста на регистрација. Ве молиме, дозволете им на нашите администратори, неколку часа од пријавувањето, да Ви одобрат пристап до дополнителните содржини на EUREM MK порталот.

  • No labels